ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 • 1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.

 • 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

  İlgili Kişi olarak hizmetlerimizden yararlanmanız, Şirket veya yetkili bayilerinde işlem yapmanız halinde birtakım kişisel veriniz işlenmektedir.

  İşlenen kişisel verileriniz sürece göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak, ad-soyad bilgisi, telefon numara bilgisi, elektronik posta adresi bilgisi, TCK No bilgisi (yabancı müşterilerde pasaport numarası) ve kredi kartı bilgileri, araca ilişkin bilgiler ve araç ruhsat fotokopisi (marka-model-versiyon bilgisi, şaşe, motor numara, kilometre ve yakıt tipi bilgisi, plaka bilgisi, muayene bilgisi, vs), talep/şikayet içeriği ve değerlendirmeleri, güvenlik kamera görüntüsü, imza, vekalet ile işlem yapılması halinde vekalet bilgisi, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak açık rızanız ve/veya ticari elektronik iletişim izni bulunması halinde ilgili izin bilgisi ve doğrulama kodu bilgileri, çağrı merkezimize ulaşmanız halinde ses kaydı bilgisi işlenebilmektedir.

  İşbu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek), iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, mal/hizmet satış ve mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivetelerin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler) amaçları dahilinde işlenmektedir.

  Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.celikmotor.com/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi ’den erişilebilen Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 • 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

  İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek), iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi, mal/hizmet satış ve mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler) amaçları ile sınırlı olarak Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), Anadolu Grubu şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden ve hizmet aldığınız yetkili bayilerine, yapılan işlemler ile ilgili banka ve finans kuruluşlarına itiraz edilmesi halinde ilgili banka ve finans kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılabilir. Ayrıca İlgili Kişi’nin ticari elektronik izin vermesi halinde sınırlı olarak bilgileri İYS A.Ş.’ye aktarılacaktır.

 • 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, fiziksel ortamda iş emri açılış formu ile elektronik ortamda internet, görüntü ve kayıt sağlayan cihazlar, formlar ve SMS doğrulama kodu ile toplanabilir.

  İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

  • Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması ve Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat,)
  • Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati,
  • Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması,
  • Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması nedenleri ile işlenmektedir.
 • 5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

  İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.carwizzotoekspertiz.com/ilgili_basvuru.pdf’den ulaşabileceğiniz Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu(“Form”) doldurarak Form’da belirtilen yöntemlerle veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine göre Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.